OVERSIGT OVER PROCESSEN

IDÉ MØDE

Langt de fleste projekter starter med et idémøde. Her får du drøftet dine ønsker og behov og vi vurderer potentialet og de arkitektoniske muligheder i byggeprojektet. Dette møde kan typisk være der hvor byggeriet skal foregå, hvilket giver en mulighed for at komme med konkrete idéer tidligt i projektet.

Inden mødet bør du som bygherre overveje dine behov og definere din økonomiske ramme for byggeprojektet, så en realistisk plan for økonomi og tid kan drøftes.

Et idémøde koster et fast beløb på 1250 kr. 

SKITSEFASE

I skitsefasen udarbejder vi en skitse af løsningsforslag på baggrund af idéerne under idémødet. Skitseforslaget giver en god fornemmelse af projektet - både i udseende og omfang og er vores indledende forslag til byggeprojektet. Under dette indgår også et foreløbigt økonomisk skøn samt forslag til overordnet tidsplan. Der kan ikke opnås byggetilladelse eller bygges efter et skitseforslag.

MYNDIGHEDSFASE

Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af den godkendte skitsefase i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for en myndighedsansøgning. Myndighedsprojektet indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg mv. 

Vi leverer de nødvendige tegninger til myndighedsbehandling, samt udarbejder og indsender en ansøgning om byggetilladelse på vegne af bygherre - dig.

HOVEDPROJEKT

Vi udarbejder nødvendige detailtegninger som giver overblik over projektet. Tegningerne er afpasset efter opgavens karakter og danner senere grundlag for indhentning af tilbud fra entreprenører.